График на дейностите по приемане на ученици в XI КЛАС

Необходими документи за записване в XI клас:

  1. Заявление за записване – /по образец на училището /;
  2. Удостоверение за завършен първи гимназиален етап – оригинал.
  3. Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/.
  4. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт и СОП;
  5. Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение.
  6. Лична карта на един от родителите за сверка.

График и Заповед на директора:

График на дейностите по приемане на ученици в XI клас за учебната 2024 г. - 2025 г.

ЗАПИСВАНЕ:  

Работно време на комисията по приема на документи:  

08:00 – 16:00 часа всеки работен ден в в сградата на училището.

Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло във фоайето на  сградата.

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски