Форми на обучение

Форми на обучение

  • Училищното обучение в СУ „Христо Смирненски“ – с. Света Петка се осъществява в дневна форма на обучение.

  • Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение се определят в правилника за дейността на училището и се публикуват и на интернет страница на училището.

  • Формите на обучение, които се организират в училище се приемат от педагогическия съвет на училището.

  • Училището осигурява обучение в дневна форма на обучение, а самостоятелна и индивидуална форма на обучение за ученици до 16 годишна възраст.

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски