График на дейностите за прием в VIII КЛАС

Необходими документи за записване в VIII клас:

  1. Заявление за записване – /по образец на училището /;
  2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал.
  3. Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/.
  4. Лична амбулаторна карта на детето.
  5. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт и СОП;
  6. Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето.
  7. Лична карта на един от родителите за сверка.

График и Заповед на директора:

  1. Училищна комисия за изпълнение на държавния план- прием на ученици в VIII клас за учебната  2024 г. - 2025 г.
  2. График и Заповед на директора за дейностите по приемане на ученици в VIII клас за учебната 2024- 2025 г.

 

ЗАПИСВАНЕ:  

Работно време на комисията по приема на документи:  

08:00 – 16:00 часа всеки работен ден в в сградата на училището.

Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло във фоайето на  сградата.

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски