График на дейностите за прием в I клас

Необходими документи за записване в първи клас:

 • Заявление за прием /записване/ – /по образец на училището /;
 • Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал.
 • Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/.
 • Лична амбулаторна карта на детето.
 • Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт и СОП;
 • Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето.
 • Лична карта на един от родителите за сверка.

График:

 1. График на дейностите по приемане на ученици в първи клас за учебната 2024- 2025 г.

Критерии:

 • Завършена подготвителна група;
 • Деца от многодетни семейства;
 • Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището;
 • Деца- сираци;
 • Деца със СОП;
 • Декларация за съгласие за работа с лични данни.

ЗАПИСВАНЕ

Работно време на комисията по приема на документи: 08:00 – 16:00 часа всеки работен ден в сградата на училището.

Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло във фоайето на сградата.

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски