Проект

Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В училището се проведоха дейности по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, който е с продължителност 35 месеца.

Цел на проекта с бенефициент МОН е да не се прекъсва образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Чрез проекта образователната институция осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигиталната грамотност и качествено обучение по учебните предмети във всички образователни степени във виртуални класни стаи.

Дейностите, в които се включи училището са:

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 3: Обучение на педагогическите специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 4: Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда.

За родителите на бъдещите първокласници и за малките ученици се организира обучение за придобиване на умения за работа в електронна среда, с които да подпомогнат малките си ученици при обучение в образователна платформа и при търсене на електронно учебно съдържание

Предизвикателството – обучение от разстояние в електронна среда е реалност в резултат на успешната екипна работа и отговорността на всички страни в образователния процес.

А участието на училището ни в проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ води до усъвършенстване на дигитални умения и до възможност за работа със съвременни технологични устройства на всички ученици, в т.ч. от уязвими групи и в рискова среда.

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски