График на дейностите за прием в VII клас

Необходими документи за записване в пети клас:

  1. Заявление за записване – /по образец на училището /;
  2. Свидетелство за завършено основно образование– оригинал.
  3. Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/.
  4. Лична амбулаторна карта на детето.
  5. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт и СОП;
  6. Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето.
  7. Лична карта на един от родителите за сверка.

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски