Графици

1.График за консултации на учителите по учебни предмети за I-ви срок, за учебната 2023-2024 г.

2.График за консултации на учителите по учебни предмети за II-ви срок, за учебната 2023-2024 г.

3. График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация I срок, за учебната 2023/2024 година.

4.График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация II- срок, за учебната 2023/2024 година.

5.График за разпределение  на учебните часове по Спортни дейности 2023-2024

6.График консултации на учителите по учебни предмети с ученици,  включени в целодневна организация на учебния ден за I-ви учебен срок, 2023/2024 учебна година

7.График консултации на учителите по учебни предмети с ученици,  включени в целодневна организация на учебния ден за II-ри учебен срок, 2023/2024 учебна година.

8.График за дежурство на учители и помощен персонал I- срок за учебната 2023- 2024 г.

9.График за дежурство на учители и помощен персонал II- срок за учебната 2023- 2024 г.

10. График за провеждане на контролни и класни работи  през II-ри учебен срок за учебната 2023/ 2024 г.

11. График на дейностите по приемане на ученици в първи клас за учебната 2024- 2025 г.

12. График на дейностите по преместване на ученици в пети клас за учебната 2024 г. - 2025 г.

13. График и Заповед на директора за дейностите по приемане на ученици в VIII клас за учебната 2024- 2025 г.

14. График на дейностите по приемане на ученици в XI клас за учебната 2024 г. - 2025 г.

 

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски