Графици

1.График за консултации на учителите по учебни предмети за I-ви срок, за учебната 2023-2024 г.

2.График за консултации на учителите по учебни предмети за II-ви срок, за учебната 2023-2024 г.

3. График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация I срок, за учебната 2023/2024 година.

4.График за разпределение  на учебните часове по Спортни дейности 2023-2024

5.График консултации на учителите по учебни предмети с ученици,  включени в целодневна организация на учебния ден за I-ви учебен срок, 2023/2024 учебна година

6.График консултации на учителите по учебни предмети с ученици,  включени в целодневна организация на учебния ден за II-ри учебен срок, 2023/2024 учебна година.

7. График за дежурство на учители и помощен персонал

8. График за провеждане на контролни и класни работи  през II-ри учебен срок за учебната 2023/ 2024 г.

 

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски