СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ

I – VII клас

за учебната 2022/2023 година

Клас Свободни места
I 13
IIа 8
IIб 8
III 0
IVа 5
IVб 6
Vа 10
Vб 10
VI 0
VIIа 10
VIIб 10

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ И ПРОФИЛИ

VIII – XII клас

за учебната 2022/2023 година

Клас Профил Свободни места
VIIIа „Софтуерни и хардуерни науки“ 7
VIIIб „Природни науки“ 5
IXа „Софтуерни и хардуерни науки“ 7
IXб „Природни науки“ 2
Xа „Софтуерни и хардуерни науки“ 5
Xб „Природни науки“ 6
XIа „Софтуерни и хардуерни науки“ 13
XIб „Природни науки“ 0
XIIа „Софтуерни и хардуерни науки“ 6
XIIб „Природни науки“ 12