2016 – 2017

Наименование на проекта: ТВОЯТ ЧАС

Проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

2013 – 2014

Наименование на проекта: КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ,

2011 – 2014

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-3.1.03.0001.

Финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“, МОН

Обща цел на проекта:

Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка; създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване.

Специфични цели:

– Създаване на възможности за по-бърза адаптация и професионално развитие на новоназначени млади учители, които желаят да повишат професионалната си квалификация.

– Създаване на условия за системна и непрекъсната квалификация (въвеждаща, поддържаща и надграждаща) на педагогическите специалисти, както и за мотивирането им за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия живот.

– Създаване на условия за насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на изявени учители с доказани постижения чрез осигуряване на информираност и достъп до актуална методическа, педагогическа и научна литература в сферата на професионалния интерес и доказани добри практики, както и осигуряване на възможности за публикации в национални и международни специализирани педагогически издания.

– Създаване на система за управление на квалификацията.

– Изграждане и усъвършенстване на базови управленски компетентности на педагогическите специалисти.

– Усъвършенстване на мениджърските умения на директорите на училища и детски градини за ефективно управление на финансовите ресурси.

2012

Наименование на проекта: „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебен процес“ – обзавеждане на класни стаи с паркет, бели дъски и мебели

2012 – 2013

За учебната 2012/2013 година по проект BG051PO001 – 3.1.06 “Подобряване качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” в СУ „Христо Смирненски“ са открити осем полуинтернатни групи – 1 – 4 клас и 5 – 7 клас.

Организирането на учениците в целодневно обучение дава възможност за повишаване на качеството на образованието им и за придобиване на нови знания, които ще помогнат за по – успешното продължаване на тяхното обучение.  Децата могат да развиват своите творчески способности и да общуват с повече ученици на тяхната възраст.

Заниманията в групите са разделени на три дейности и са под формата на учебни часове. Първата от трите дейности е организиран отдих и спорт. Тя започва след приключването на учебните часове и продължава 2 часа. За учениците това е време за почивка и обяд. Втората част е самоподготовката. За нея също са отделени два часа – от 14:00 до 14:45 часа с 15 -минутна почивка и от 15:00 до 15:45. Тук се акцентира на математиката, БЕЛ и английски език, но ако учениците имат нужда от помощ по друг предмет, те я получават. Имат на разположение квалифицирани преподаватели по всички учебни предмети. С всяко едно дете се работи индивидуално, така че да му бъде изяснено всичко, което е останало неразбрано през учебните часове. Последната трета дейност са заниманията по интереси. Те започват в 16:00 и продължават до 18:00. През тези два часа на учениците е осигурен достъп до компютърните зали. Имат възможност да спортуват – да ползват физкултурния салон и спортната зала, също така могат да се занимават и с изобразително изкуство, за което са им осигурени необходимите материали. За децата има и много различни развиващи и образователни игри, с които могат да се забавляват и да получават нови знания. След като заниманията приключат, за пътуващите ученици е осигурен транспорт.

Наименование на проекта: Проект „Училищен плод“ ДФ „Земеделие“

Европейска схема за предлагане на плодове в училище с финансовата подкрепа на Европейската общност.