Необходими документи за записване в първи клас:

 1. Заявление за прием /записване/ – /по образец на училището /;
 2. Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал.
 3. Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/.
 4. Лична амбулаторна карта на детето.
 5. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт и СОП;
 6. Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето.
 7. Лична карта на един от родителите за сверка.

График:

Критерии:

 1. Завършена подготвителна група;
 2. Деца от многодетни семейства;
 3. Наличие на  деца от семейството, обучаващи се в училището;
 4. Деца- сираци;
 5. Деца със СОП;
 6. Декларация за съгласие за работа с лични данни.

ЗАПИСВАНЕ:  

Работно време на комисията по приема на документи:  08:00 – 16:00 часа всеки работен ден в сградата на училището.

Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло във фоайето на  сградата.

Заявление за прием в I клас може да изтеглите от тук: Заявление_1кл.

Анкета за избор на избираеми факултативни часове: Анкета 1 клас